konkurs 5

Konkurs – Kolorowanka z moim przyjacielem

Jak widać pomysłów Wam nie brakuje. Technika malowania jedzeniem okazała się bardzo powszechna. Następnym razem ogłosimy konkurs na pracę wraz ze zdjęciem dziecka podczas tworzenia arcydzieła :) No i na przepis na najsmaczniejsze przybory rysunkowe.

Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody już niebawem przyjdą do Was pocztą.

 

—————————————————————————————-

Lato w pełni. Słońce pięknie świeci, ptaki radośnie śpiewają, chętnie wyjeżdżamy, poznajemy nowych ludzi i zdobywamy nowe przyjaźnie. Od niedawna wraz z bibi wprowadziliśmy dla Was nową kolekcję Best Friends i ogłaszamy konkurs z wakacyjnymi nagrodami – piłkami plażowymi bibi!

Zasady są jak zwykle bardzo proste:

1. Na stronie bibi znajdziecie kolorowankę z trzema głównymi bohaterami przygód z najnowszej kolekcji. Zachęćcie dziecko, by wybierało jednego z nich. Wydrukujcie stronę.
2. Pokolorujcie razem z dzieckiem pracę dowolną techniką, np. farbami bez użycia pędzelka, albo przyklejcie na pracy skarby znalezione podczas wakacyjnej przygody, lub też inną, wybraną przez Was metodą.
3. Następnie pracę należy podpisać na dole strony imieniem twórcy i wiekiem, np. Staś, 2 latka.
4. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie pracy, lub zrobienie jej zdjęcia – to zależy, czy wybrana technika wykonania pracy umożliwi skanowanie.
5. Prace należy wysłać drogą elektroniczną na adres domek@bibiswiss.pl do 1.08.2013 r.

 

Szczegóły znajdziecie w Regulaminie poniżej.

 

Zapraszamy do zabawy!

 

………………………………………………………………

 

REGULAMIN KONKURSU pt. Kolorowanka z moim przyjacielem

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kolorowanka z moim przyjacielem” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK Sp.J. ul. Beskidzka 11a, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452535501, REGON 242913262, KRS0000418115, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 18.07.2013 r. – 1.08.2013 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy SMOBI Sp.J.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) pobranie kolorowanki z cyklu Best Friends, znajdującej się na stronie: http://www.bibiswiss.pl/plikidopobrania/bibi_kolorowanka.pdf,
b) wybranie jednego z bohaterów kolorowanek i pokolorowanie obrazka dowolną techniką, za pomocą dowolnych narzędzi. Następnie pracę należy opisać na dole obrazka (nie na odwrocie) imieniem dziecka i wiekiem, np. Adaś, 3 latka,
c) przesłanie maila zgłoszeniowego z zeskanowaną pracą w załączniku, w formacie jpg na adres domek@bibiswiss.pl wraz z krótką informacją kto pomagał dziecku w kolorowaniu pracy i co najbardziej interesowało wówczas malucha. W mailu należy również zawrzeć dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, na który przesłana zostanie nagroda). W tytule maila należy wpisać: „Kolorowanka z moim przyjacielem”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1.08.2013 r. o godz. 23:59.
4. Organizator powołuje Komisję Konkursową, odpowiedzialną za wyłonienie zwycięzców Konkursu. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz publikacja zwycięskich zdjęć odbędzie się 5.08.2013 r. na stronie www.bibiswiss.pl oraz www.facebook.pl/BibiwPolsce.
5. Uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada prawa autorskie do przesłanej pracy. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy wraz z opisem na   https://www.facebook.pl/Bibi w Polsce i na stronie www.bibiswiss.pl
6. Uczestnicy, którzy złamią zasady Konkursu nie będą brani pod uwagę podczas wyboru zwycięzcy.
7. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązuje się do polubienia strony https://www.facebook.pl/BibiwPolsce.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są piłki plażowe z napisem ’75 years bibi’. Każdy Uczestnik, który poprawnie wypełni postanowienia niniejszego Regulaminu, otrzyma jedną piłkę plażową.
2. Liczba zwycięzców Konkursu jest ograniczona. Piłki otrzyma 10 wybranych osób, które wyślą najatrakcyjniejsze zdjęcie wraz z opisem oraz spełnią warunki i zasady uczestnictwa w konkursie opisane w § 2.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych prac Konkursu.
4. Jedna osoba może zdobyć jedną nagrodę w ramach całego Konkursu.
5. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres: SMOBI Sp.J. ul.Beskidzka 11a 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Reklamacja – Kolorowanka z moim przyjacielem”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w oparciu o niniejszy Regulamin. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony mailem (o ile zostanie podany) lub listem zwykłym.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest Organizator, który przekaże je pocztą na adres wskazany w mailu zgłoszeniowym do 30.08.2013 r.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych w mailu zgłoszeniowym, tj.: imienia, nazwiska, danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystąpienie do Konkursu i wysłanie maila zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wysłaniem nagród. Dane Uczestników Konkursu wykorzystane zostaną również do cyklicznego otrzymywania przez Uczestników Konkursu newslettera z informacjami o marce bibi.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bibiswiss.pl.
2.Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
4. Za konkurs w żaden sposób nie odpowiada Facebook i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację tej zabawy.

Bibi na facebook
Bibi na instagramie
Bibi na twitterze