konkurs_wielk_2014

Konkurs na Wielkanocne zdjęcie

Konkurs na Wielkanocne zdjęcie został rozstrzygnięty. Serdecznie gratulujemy! Nagrody na majówkowe piknikowanie zostały wysłane pocztą. Zobaczcie kto wygrał tegoroczny konkurs fotograficzny…

Laureaci konkursu na Wielkanocne zdjęcie:

Gratulujemy!

————————————————————————————————

Zasady konkursu:

Kochani, aparaty w dłonie i do dzieła! Wykonujcie razem z dziećmi ozdoby świąteczne, ozdabiajcie pisanki, przygotujcie w sobotę wielkanocny koszyczek, szukajcie w niedzielę zajączka i lejcie się wodą w Śmingusa Dyngusa. A przy tych wszystkich rodzinnych chwilach róbcie sobie zdjęcia! Najweselsze prześlijcie na nasz adres.

Do wygrania miseczki bibi w sam raz na majówkę! Po świętach ani się nie obejrzycie, a przyjdzie czas na rozpoczęcie sezonu piknikowego.
A zatem:

1. Polub nasz konkurs na Facebook’u.
2. Zróbcie wesołe wielkanocne zdjęcia.
3. Wybierzcie jedno, nadajcie mu tytuł i prześlijcie jedno z nich na adres:  domek@bibiswiss.pl.
4. Czekajcie na wyniki. Poinformujemy Was o nich na Facebook’u oraz mailowo.

Zapraszamy!

 

———————————–

REGULAMIN KONKURSU pt. Wielkanocne zdjęcie

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wielkanocne zdjęcie” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK Sp.J. ul. Beskidzka 11a, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452535501, REGON 242913262, KRS0000418115, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 17.04.2014 r. – 24.04.2014 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy SMOBI Sp.J.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zdjęcia dziecku podczas przygotowywania się do świąt Wielkanocnych oraz w trakcie ich wspólnego spędzania,
b) nadanie mu tytułu i przesłanie go na adres domek@bibiswiss.pl z danymi teleadresowymi rodzica lub prawnego opiekuna  (imię, nazwisko, adres, na który przesłana zostanie nagroda) oraz z imieniem dziecka. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs na Wielkanocne zdjęcie”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24.04.2014 r. o godz. 23:59.
4. Organizator powołuje Komisję Konkursową, odpowiedzialną za wyłonienie zwycięzców Konkursu. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz publikacja zwycięskich zdjęć odbędzie się 25.04.2014 r. na stronie www.bibiswiss.pl oraz www.facebook.pl/BibiwPolsce.
5. Uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada prawa autorskie do przesłanej pracy. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy wraz z opisem na   https://www.facebook.pl/Bibi w Polsce i na stronie www.bibiswiss.pl
6. Uczestnicy, którzy złamią zasady Konkursu nie będą brani pod uwagę podczas wyboru zwycięzcy.
7. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązuje się do polubienia strony https://www.facebook.pl/BibiwPolsce.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są miseczki do karmienia bibi z limitowanej, niedostępnej w sprzedaży w Polsce serii.
2. Liczba zwycięzców Konkursu jest ograniczona. Miseczki otrzymają 2 osoby, które wyślą najatrakcyjniejsze zdjęcie wraz z opisem oraz spełnią warunki i zasady uczestnictwa w konkursie opisane w § 2.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych prac Konkursu.
4. Jedna osoba może zdobyć jedną nagrodę w ramach całego Konkursu.
5. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres: SMOBI Sp.J. ul.Beskidzka 11a 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs na Wielkanocne zdjęcie”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w oparciu o niniejszy Regulamin. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailem (o ile zostanie podany) lub listem zwykłym.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest Organizator, który przekaże je pocztą na adres wskazany w mailu zgłoszeniowym do 30.05.2014 r.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych w mailu zgłoszeniowym, tj.: imienia, nazwiska, danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystąpienie do Konkursu i wysłanie maila zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wysłaniem nagród. Dane Uczestników Konkursu wykorzystane zostaną również do cyklicznego otrzymywania przez Uczestników Konkursu newslettera z informacjami o marce bibi.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bibiswiss.pl.
2.Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
4. Za konkurs w żaden sposób nie odpowiada Facebook i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację tej zabawy.

Bibi na facebook
Bibi na instagramie
Bibi na twitterze